Gebruikersvoorwaarden

Feedback

Sociëtijd is een datingservice die voor jou, als lid toegankelijk is via internet. Door het online insturen van je gegevens word je lid van Sociëtijd (voorheen Membersclick) (gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam). Door lid te worden van Sociëtijd ga je een rechtsgeldige overeenkomst aan met Sociëtijd .nl, hierna te noemen Sociëtijd. Als lid van Sociëtijd stem je in met de rechten en voorwaarden van deze overeenkomst. Je gaat akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

1.1 Gebruiker / Lid: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die van de diensten van Sociëtijd gebruik maakt.
1.2 Website: de website www.Sociëtijd.nl
1.3 Oveenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Sociëtijd op grond waarvan de gebruiker gebruik mag maken van de diensten van Sociëtijd.
1.4 Dienst: de dienst van Sociëtijd.nl, bestaande uit het plaatsen van profielen, het verkrijgen van inzage in profielen van andere Leden en het uitwisselen van berichten met andere Members.
1.5 Profiel: Relevante informatie over een Lid, zoals achtergrondinformatie en uiterlijke kenmerken.
1.6 Wachtwoord: de door Sociëtijd aan Member toegekende indentificatiecode en/of lidnummer, waarmee toegang kan worden gekregen tot de Sociëtijd profielen. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten en op alle handelingen die plaatsvinden tussen Sociëtijd en haar gebruikers.
2.2 Sociëtijd is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, hetgeen bekend zal worden gemaakt per e-mail aan de Leden. Alleen dan zijn deze veranderingen geldig.
2.3 Sociëtijd is gerechtigd het wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de site. Uiteraard wordt het Lid hiervan op de hoogte gesteld.
2.4 De website van Sociëtijd wordt door het auteursrecht beschermd en het is derhalve niet geoorloofd zonder toestemming teksten, afbeeldingen en ander materiaal van de website te verspreiden dan wel te verveelvoudigen.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Sociëtijd de aanmelding van de gebruiker per e-mail heeft aanvaard en de betaling is ontvangen. Sociëtijd behoudt zich het recht een aanmelding te weigeren, waarbij Sociëtijd niet verplicht is haar redenen in dit verband kenbaar te maken. Weigering van een aanmelding kan geschieden indien · het profiel onjuist blijkt te zijn · het profiel in strijd is met deze Algemene Voorwaarden · het profiel in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving · het profiel kwetsende en/of seksistische teksten bevat Ook kan het lidmaatschap opgezegd worden indien · het Lid andere Leden onheus bejegent
3.2 Het lidmaatschap van Sociëtijd is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Dienstverlening

4.1 Sociëtijd heeft de inhoud van haar website met uitermate veel zorg samengesteld. Alle informatie op de site m.b.t. profielen en verzonden berichten tussen gebruikers is echter afkomstig van de gebruikers. Deze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Sociëtijd draagt voor de inhoud van profielen en e-mails derhalve geen verantwoordelijkheid, maar heeft slechts een bemiddelende rol.
4.2 Sociëtijd kan niet garanderen dat de website continu zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat deze gebreken kunnen worden verholpen.
4.3 Sociëtijd kan niet garanderen dat derden haar systemen niet onrechtmatig gebruiken.
4.4 Sociëtijd heeft het recht om de website buiten gebruik te stellen wanneer dit bijvoorbeeld nodig mocht zijn voor plegen van onderhoud of het aanpassen van de site, zonder dat de gebruiker hierdoor aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
4.5 Op Sociëtijd komen vriendschappen en relaties tot stand. Sociëtijd speelt daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een Lid ten opzichte van een ander Lid of het niet tot stand komen van vriendschappen en/of relaties.
4.6 Het Lid garandeert dat alle gegevens aangaande zijn/haar profiel volledig, juist en actueel zijn en dat het Lid de Sociëtijd site slechts voor zichzelf gebruikt. Daarnaast garandeert het Lid dat hij meerderjarig is en wettelijk bevoegd is gebruik te maken van Sociëtijd.nl

Artikel 5 – Overmacht

Sociëtijd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of derden waarvan Sociëtijd gebruik maakt.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De aan Sociëtijd verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is Sociëtijd niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.
6.2 Het Lid is verplicht Sociëtijd te machtigen de door het Lid verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, of middels creditcardbetaling het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan het Lid meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is het Lid automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Het Lid is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Sociëtijd, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
6.4 Blijft het voorgenoemde Lid de betaling verzuimen te voldoen, kan Sociëtijd de vordering ter incasso uit handen geven. Het Lid is in dat geval naast de betaling van hoofdsom en de wettelijke rente ook verplicht de gerechtelijke kosten te voldoen.
6.5 Enig beroep door het Lid op opschorting, verrekening of aftrek is niet mogelijk.
6.6 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Sociëtijd.nl

7.1 Sociëtijd is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Sociëtijd.
7.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de desbetreffende overeenkomst afgesproken vergoeding.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Sociëtijd voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Maar in het bijzonder is Sociëtijd niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het Lid, die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Sociëtijd.
7.4 Het Lid garandeert dat het door hem ingevulde profiel, de door hem geplaatste informatie en de berichten geen inbreuk maken op de rechten van derden. Het Lid vrijwaart Sociëtijd volledig voor alle mogelijke claims van derden indien dit wel het geval mocht zijn.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

8.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1, 3 of 6 maanden, tenzij schriftelijk een andere tijdsduur is overeengekomen.
8.2 In geval van faillissement van 1 van beide partijen, wordt de overeenkomst zonder opzegtermijn ontbonden, e.e.a. onder voorbehoud van rechten.
8.3 Sociëtijd begint onmiddellijk haar diensten aan te bieden na het afsluiten van de overeenkomst en na het akkoord gaan van het Lid met de algemene voorwaarden.
8.4 het Lid is altijd gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen door zichzelf uit te schrijven en het profiel te verwijderen. Dit geschiedt zonder restitutie van inschrijfgeld. De opzegtermijn is in alle gevallen 1 maand.
8.5 Na de betaalde periode voor het lidmaatschap blijft het profiel zichtbaar, totdat het Lid het profiel heeft verwijderd.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
9.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 10 Diversen

10.1 Mochten er verder vragen en/of verzoeken zijn over hiervoor genoemde zaken, mail naar info@sociëtijd nl
10.2 Sociëtijd is gevestigd in Nederland te Haarlem, inschrijving bij Kamer van Koophandel te Haarlem (voorheen Membersclick.nl), nummer 34070575.